Systemické konštelácie

Technikou rodinných konštelácií je možné riešiť problémy vo vzťahoch v rodine, aj na pracovisku. Možno postaviť a riešiť aj symptómy chorôb a iné telesné symptómy, či sny. Vonkajší pohľad na systém objasňuje postavenie jednotlivca v ňom, ako aj jeho vzťahy k ostatným osobám v systéme. Postupným prebudovaním systému sa nachádza jeho  vnútorný poriadok, jednotlivec aj ostatní členovia si hľadajú „správne“ miesto. Zažitie procesu hľadania a nájdenia správneho miesta ponúka nový obraz jeho fungovania, vedie ku zmene a následne k riešeniu problémových vzťahov aj v reálnom každodennom živote.

Konštelácie môžu byť skupinové – pomocou ďalších ľudí alebo individuálne, pri ktorých je prítomný len klient a lektor. Individuálne konštelácie sú náročnejšie na klienta z hľadiska vnímavosti a orientácie a vyžadujú spravidla prípravu klienta. Systémy individuálnych konštelácií sa stavajú pomocou figúrok alebo rozostavením papierov predstavujúcich členov systému v priestore.

V rámci prípravy na stavanie systémov je dôležité zistiť si fakty z histórie vlastného rodu zo strany oboch rodičov – viď dotazník.

Prevziať dotazník